Föreningen

Finlands utrikesredaktörers förening är en organisation som vill driva viktiga frågor som berör utrikesreportrars och utrikesskribenters arbete i Finland.

Föreningens mål är att stödja utrikesredaktörernas arbete och kunskap, förbättra yrkesgruppens möjligheter att föra fram sitt specialkunnande samt befrämja informationsflödet mellan redaktörerna och aktörer som är viktiga för utrikesjournalistiken. Föreningen ordnar regelbundet möte på utländska ambassader, diskussionstillfällen och seminarier. Föreningen brukar organisera en utlandsresa årligen.

Förutsättningar för medlemskap

Man kan söka medlemskap om man är yrkesverksam journalist eller freelancer som följer utrikesnyheter eller jobbar med utvecklingsfrågor eller liknande. Föreningens styrelse kan genom enhälligt beslut acceptera en ny medlem. Om styrelsen inte kan enas, avgör föreningens allmänna möte ärendet. För att en medlem ska godkännas krävs då 2/3 majoritet.

Den som vill bli medlemmar kan kontakta styrelseordförande: ulkomaantoimittajat@gmail.com

Medlemsavgift

Föreningens medlemmar förbinder sig att betala medlemsavgift som årsmötet har beslutat. Detta år (2018) är medlemsavsgiften 25 euro. En medlem som inte har betalt medlemsavgift under två år kan efter styrelsens beslut anses ha förverkat sitt medlemskap. Föreningens bankkonto är Danske Bank FI49 8146 9710 1754 97.

Hedersmedlemmar

En person som under en lång tid och på ett förtjänstfullt sätt har verkat som utrikesredaktör kan på styrelsens förslag och genom det allmänna mötets beslut upptas som hedersmedlem. En hedersmedlem är befriad från medlemsavgiften.