Yhdistys ja säännöt

Suomen ulkomaantoimittajien yhdistys ry  (Säännöt päivitetty vuosikokouksen 2021 jälkeen) 

SÄÄNNÖT

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Yhdistyksen nimi on Suomen ulkomaantoimittajien yhdistys ry – Finlands utrikesredaktörers förening rf, Ja sen kotipaikka on Helsinki.


Yhdistyksen tarkoituksena on olla ulkomaantapahtumia ja ulkopolitiikkaa päätyönään käsittelevien toimittajien yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia etuja, edistää heidän ammatillista koulutustaan ja yleensä ammattitaidon kehittämistä sekä huolehtia jäsenkunnan yhteyksistä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia sekä esitelmä-, keskustelu- tiedotus- , retkeily- ja kurssitilaisuuksia. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton.

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä toimittaja, joka työssään käsittelee ulkomaantapahtumia ja ulkopolitiikkaa tiedotusvälineissä.  Lisäksi jäseneksi voidaan hyväksyä alaa opiskelevat henkilöt. Eläkkeelle jäänyt jäsen voi halutessaan jatkaa yhdistyksen jäsenenä.

Jäseneksi pääsyn ratkaisee yhdistyksen hallitus ollessaan yksimielinen, muussa tapauksessa yhdistyksen yleinen kokous kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi yleinen kokous voi hallituksen esityksestä hyväksyä henkilön, joka on pitkään ja ansiokkaasti toiminut ulkomaantoimittajana.

Yhdistykseen liittyessään jäsen sitoutuu maksamaan vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Hallituksen velvollisuutena on seurata, että yhdistyksen jäseninä olevat toimittajat hoitavat tehtäviä, jotka vastaavat sääntöjen 3§:n ensimmäisen momentin mukaisia vaatimuksia. Hallitus katsoo jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos hänen työtehtävänsä ei enää vastaa säännöissä määriteltyä tarkoitusta. 

Jäsen, joka on toiminut tai esiintynyt yhdistystä tai alan toimittajakuntaa alentavalla tai loukkaavalla tavalla voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Erottamispäätös on heti saatettava kirjatulla kirjeellä asianomaisen jäsenen tiedoksi. Erotettu jäsen on oikeutettu vetoamaan hallitukselle osoitetulla kirjallisella selostuksella yhdistyksen kokouksen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallituksen päätös on saatettu hänelle tiedoksi.

Jäsen, joka on kahden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä.

TOIMIHENKILÖT JA  -ELIMET

Yhdistyksen hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle valitaan vuosikokouksessa joko uudet jäsenet seuraavalle kahden vuoden toimikaudelle tai päätetään yhden kaksivuotiskauden hallituksessa palvelleiden jäsenten mahdollisesta toisesta kaksivuotiskaudesta. Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen velvollisuutena on johtaa yhdistyksen käytännön toimintaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään kolme varsinaista jäsentä. Toimikausia voi olla korkeintaan kaksi peräkkäin, eli yksi henkilö voi olla hallituksessa korkeintaan neljä perättäistä vuotta. Tämä määräys koskee myös ehdokasasettelua yhdistyksen vuosikokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä päättää muiden mahdollisten toimihenkilöiden valitsemisesta. Sihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Puheenjohtaja edustaa yhdistystä kaikissa sen asioissa sääntöjen määrittelemissä puitteissa, johtaa asioiden käsittelyä kokouksissa ja valvoo tehtyjen päätösten toteuttamista. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

Yhdistyksen sihteeri pitää pöytäkirjaa kokouksissa, hoitaa kirjeenvaihdon ja laatii jäsenluettelon.

Rahastonhoitaja hoitaa kassa- ja tiliasiat kirjanpitoineen, perii liittymis- ja jäsenmaksut sekä laatii tilikertomuksen.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Jos hallituksen jäsen eroaa tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi toimintavuoden aikana, hänen tilalleen on valittava uusi jäsen ensimmäisessä eroamisen jälkeen pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

6§ 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hallituksen kahden jäsenen pyynnöstä. Hallituksen kokous on päätösvaltainen kolmen jäsenen ollessa läsnä fyysisesti tai etäyhteydellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätöksen ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta, joka lähetetään jäsenille vähintään viisi (5) vuorokautta ennen kokousta ja vuosikokouksen kutsu viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.

Yhdistyksen kokous voidaan järjestää fyysisesti tai etäyhteydellä.

Hallituksen on kutsuttava yleinen kokous koolle, jos vähintään kuusi (6) jäsentä sitä kirjallisesti vaatii esittämänsä asian käsittelyä varten. Tällainen kokous on kutsuttava koolle kolmenkymmenen (30) päivän sisällä vaatimuksen jättämisestä puheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta sääntöjen muutoksia. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalit toimitetaan avoimesti, ellei joku kokouksessa fyysisesti tai etäyhteyden kautta läsnä oleva yhdistyksen jäsen vaadi vaaleja toimitettavaksi suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. 

Jos vaali yhdistyksen kokouksessa vaaditaan toimitettavaksi suljetuin lipuin, etäyhteyksiä käytettäessä se toteutetaan käyttämällä yleisesti tähän käyttöön suunniteltua ohjelmistoa tai verkkopalvelua.

Vuosikokouksessa esityslistalle aiotuista asioista jäsenen on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta.

VUOSIKOKOUS 

Vuosikokous pidetään kunakin vuonna tammikuun aikana. (Vuoteen 2001 saakka ajankohta oli toukokuun viimeiseen päivään mennessä)

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen toimihenkilöt ja pöytäkirjan tarkastajat.
  2. Käsitellään vuosi – ja tilikertomukset sekä kuullaan tilintarkastajien lausunto.
  3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.
  4. Päätetään alkavan vuoden toimintasuunnitelmasta, josta hallitus on tehnyt esityksen.
  5. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista sekä vahvistetaan talousarvio.
  6. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut johtokunnan jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ehdokasasettelussa on huomioitava sääntöjen 5§:n toisen momentin määräykset.
  7. Käsitellään esityslistalle mahdollisesti merkityt muut asiat.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kolme päivää ennen vuosikokousta.

10§

Hallitus on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia. Tulot on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen toimintaan.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN

11§
Ehdotus yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle, joka esittää sen lausuntoineen yhdistyksen kokoukselle. Sääntöjen muutosta koskeva ehdotus on pantava pöydälle aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävään seuraavaan yhdistyksen kokoukseen. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan tällöin kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö.

12§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta voidaan ratkaista lopullisesti ainoastaan vuosikokouksessa ja ehdotuksen katsotaan tulleen hyväksytyksi, jos kolme neljäsosaa (3/4) läsnä olevista sitä kannattaa.

Jos yhdistys päätetään purkaa tai sen toiminta loppuu muista syistä, yhdistyksen omaisuus siirtyy Suomen Journalistiliitolle käytettäväksi sen harkitsemalla tavalla.

13§

Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.